Artiklar Läs hela tidningen: Prenumerera!


IVL och Svensk Energi
utbildar energiexperter

Svensk Energi och IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort gemensam sak och ska utbilda besiktningsmän som kan utföra energideklarationer. I princip alla fastighetsägare måste utfärda energideklaration enligt direktiv från EU.

– Det finns ett stort utbildningsbehov, säger Lars Jarnhammar på IVL Svenska Miljöinstitutet.

LAGEN OM energideklarationer utgår från EU:s energiprestandadirektiv och trädde i kraft redan i oktober förra året. Men de regler som talar om hur den ska efterlevas blev inte fastställda förrän i mars i år, då Boverket stadfäste sina föreskrifter på området. Dessförinnan har det rått en del oklarheter om vad lagen innebär i praktiken Till exempel hur en deklaration ska se ut, vem som ska utföra deklarationerna och vilken kompetens dessa personer ska ha med mera.

    – Dessa oklarheter är nu undanröjda i och med Boverkets nya föreskrifter. Och vi har då kunnat konstatera att det finns ett ganska stort utbildningsbehov hos dem som ska upprätta energideklarationerna, berättar Lars Jarnhammar på IVL Svenska Miljöinstitutet om bakgrunden till att man nu ska utbilda blivande energideklarationsexperter i samarbete med Svensk Energi.

Råda kunderna
Ett annat skäl till att just Svensk Energi valt att samarbeta med IVL kring den här utbildningen hänger samman med de krav som ställs i ett annat EU direktiv, nämligen energitjänstedirektivet. Enligt detta måste ett energibolag informera eller råda sina kunder om åtgärder som kan leda till en effektivare energianvändning.

    – I jämförelse med det strikta regelverket kring energideklarationerna ställs inte samma hårda krav på energileverantören när det gäller hur denne ska råda sina kunder om energieffektiviseringar. Men det är ju inget som hindrar att till exempel energirådgivarna på energiföretagen också skaffar sig kompetens eller behörighet för att kunna utföra en energideklaration. Det är också så att Svensk Energi har kompetens för certifiering av experter inom andra områden. Så i den här utbildningen kan vi, utöver att ge den nödvändiga kunskapen om energideklarationer, även se till att de personer som genomgår den blir certifierade, förklarar Lars Jarnhammar.

   Det första utbildningstillfället, som sker i IVL:s regi, äger rum under hösten den 14–15 november, samt 12 december. Det vänder sig, som sagt, till bland annat energirådgivare på energiföretagen men även till personer från bygg- och fastighetssektorn.

Stor potential
Och det finns mycket att göra på området. Bebyggelsesektorn står för 40 procent av den totala energianvändningen i samhället, och tvärt emot vad många kanske tror är svenska hus generellt inte särskilt energisnåla,
upplyser Lars Jarnhammar.

    – Så det finns en ganska stor potential för energieffektiviseringar samtidigt som vi måste se till att de förändringar man föreslår inte skapar dålig innemiljö, ger fuktproblem eller på annat sätt skadar byggnaderna, säger Lars Jarnhammar.

Detta är energideklarationer
Reglerna om energideklaration för byggnader trädde i kraft den 1 mars 2007. Boverket publicerade sina föreskrifter den 21 februari 2007. Flerbostadshus ska vara deklarerade senast vid utgången av år 2008.

   En energideklaration ska innehålla uppgifter om byggnaders energianvändning och inomhusmiljö, tillsammans med förslag på åtgärder för energieffektivisering. Energideklarationen ska upprättas av en oberoende expert som ska ha särskild sakkunskap om energianvändning och inomhusmiljö i byggnader.

   Expertens oberoende och sakkunskap ska kunna styrkas genom att experten, eller det företag som experten arbetar i, ackrediterats som kontrollorgan.

Text och foto: Lars Magnell