Artiklar Läs hela tidningen: Prenumerera!


Matthias Rapp och Gunnar Fredriksson i Svensk Vindkrafts monter på Sigyn.


Vindkraften fyrdubblas

Vindkraften i Sverige kommer att fyrdubblas de närmaste fyra åren. Det menar branschorganisationen Svensk Vindkraft, som medverkade i årets upplaga av Almedalsveckan.

Text och foto: Peter Jansson

Under den träffande rubriken ”morgondagens politiker diskuterar framtidens energi” arrangerade Svensk Vindkraft ett välbesökt seminarium under Almedalsveckan. Seminarielokalen var kärnavfallsfartyget Sigyn, där vindkraftsorganisationen under hela veckan hade en monter där man informerade om vindkraft.  På Sigyn ordnade också SKB visningar om hantering av kärnavfall.

Ungdomspolitiker
I vindkraftsseminariet deltog företrädare för riksdagspartiernas ungdomsorganisationer. Debatten var livlig med kraftfulla politiska markeringar. Men det rådde inget tvivel om att samtliga var positiva till en utbyggnad av vindkraften.

   Däremot rådde skilda uppfattningar om huruvida vindkraft ska åtnjuta stöd från elcertifikat – argument mot detta var bland annat att det räcker med att belasta klimatstörande produktion med utsläppshandel, och att marknaden ska få avgöra hur el produceras. En annan synpunkt var att personliga initiativ, som att köpa vindkraftsel, är nog så viktiga.

   Det föreföll dock råda enighet bland framtidens politiker om att de företag som investerar i vindkraft bör ha långsiktiga spelregler, och nästan alla ville begränsa möjligheten att fördröja vindkraftsprojekt med överklaganden.

   Moderator för debatten mellan ungdomspolitikerna var EU-parlamentarikern Anders Wijkman, kd. Han tecknade en bild av den besvärliga situation vi står inför när vi i elfte timmen måste ta till kraftfulla åtgärder mot utsläppen av koldioxid för att inte uppvärmningen av jorden ska få katastrofala konsekvenser, särskilt för utvecklingsländerna.

   - EU:s beslut att öka den förnybara elproduktionen med 20 procent till år 2020 är inte enkelt att uppnå. Det kommer att krävas mycket forskning och stöd till olika energislag, menade Anders Wijkman.

Fyrdubbling
Från Svensk Vindkraft deltog Matthias Rapp och Gunnar Fredriksson. Den fyrdubbling av elproduktionen man förutser utgörs av alla projekt som nu har fått grönt ljus och kommer att byggas under de närmaste fyra åren. Utbyggnaden sker främst i de områden på land där mätningar visat att det blåser bäst. Det är i Norrland, i Dalarna och norr därom.

   Havsbaserad vindkraft är i dagsläget dyrt att sjösätta och de enda medräknade projekten är de påbörjade Lillgrund i Öresund och Vindpark Vänern.

   - Elcertifikatssystemet har satt upp målet 7 TWh vindkraft till 2016, men Svensk Vindkrafts vision är 20 TWh till 2020. 30 TWh bör inte heller vara något problem! Där ligger brytgränsen för när det också kommer att behövas bättre reglermöjligheter och investeringar i kraftledningar, förklarade Gunnar Fredriksson, Svensk Vindkraft.

Ersätta fossilkvot
Men för att nå därhän krävs bland annat att ambitionsnivån i elcertifikatssystemet snarast höjs kraftigt för att ge investerarna den trygghet som krävs för utbyggnaden. Dessutom måste tillståndsfrågorna lösas så att det går snabbare att bygga nya kraftverk.

   - Många säger att vi ska spara på el, i helskotta heller! Vindkraftsel kan ersätta fossilkraft på många områden och skulle kunna driva alla Sveriges bilar, påpekade Gunnar Fredriksson.